Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Консультации
[EN] [LV]

Дело о корреспонденции Нила Ушакова: обвинение предъявлено (документ)

KOMPROMAT.LV

  

(picture 2)
Прокурор Прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений Вита Озолиня предъявила обвинение журналисту портала KOMPROMAT.LV Леониду Якобсону.

В пятницу, 15 февраля, прокурор Прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений (Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra) Вита Озолиня ( Vita Ozoliņa ) предъявила журналисту портала KOMPROMAT.LV Леониду Якобсону обвинение в разглашении электронной корреспонденции Нила Ушакова. 

Предлагаем ознакомиться с аутентичным текстом обвинения на государственном языке.

LĒMUMS

par personas saukšanu pie kriminālatbildības

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurore V.Ozoliņa, izskatījusi krimināllietas Nr. 11816021011 materiālus un ņemot vērā to, ka lietā savākti pietiekami pierādījumi, kas dot pamatu saukt pie kriminālatbildības

Leonīdu Jākobsonu, personas kods: 160670-XXXXX, dzīvojošu - Rīga, A.Čaka iela 47-6, SIA „PR Solutions” valdes priekšsēdētājs,

par personas korespondences, pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpumu tīšu pārkāpšanu, un, proti,

Pie izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotiem apstākļiem un izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet laikā līdz 2011.gada 14.novembrim Leonīds Jākobsons ieguva savā īpašumā elektroniskā formātā sarakstes kopiju, kas atradās uz personas - Nilam Ušakovam piederošā e-pasta konta nil.ushakovs@gmail.com, kurā uzglabājās N.Ušakova korespondence elektroniskā formā par laika periodu no 2007.gada līdz 2010.gada oktobrim.

2011.gada 14.novembrī pīkst. 11:46 Leonīds Jākobsons ierakstīja savā lietošanā esošās datorsistēmās Nilam Ušakovam piederošā e-pasta konta nil.ushakovs@gmail.com korespondenci elektroniskā formātā, kas tika konstatēta Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes veiktās kratīšanas laikā - 2011.gada 15.decembrī L.Jākobsona dzīves vietā Rīgā, A.Čaka ielā 47 - 6.

Leonīds Jākobsons apzināti, bez likumīga pamata atvēra un iepazinās ar Nilam Ušakovam piederošā e-pasta konta nil.ushakovs@gmail.com kopijā esošo pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmo informāciju.

Saskaņā ar likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2. pantu „...prese un citi masu informācijas līdzekļi ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi, kā arī elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kinohronika, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, kas paredzēti publiskai izplatīšanai. Interneta vietni var reģistrēt kā masu informācijas līdzekli.” Masu informācijas līdzekļu reģistrāciju nosaka minētā likuma 9.pants, saskaņā ar kuru noteikts, ka tos reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs un ierakstus masu informācijas līdzekļu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs uz ieinteresētās personas pieteikuma, tiesas nolēmuma vai citas kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) lēmuma pamata. SIA „PR Solutions”, reģ.Nr.40103167011, ar juridisko adresi - Rīga, Saulgožu iela XXX - X, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi ir Leonīds Jākobsons.

Interneta vietne http://www.kompromat.lv resurss izvietots uz servera ar IP adresi XXXXXXXX, kas atrodas XXXXXXXXXXX. Interneta vietne http://www.kompromat.lv resursa saturisko daļu administrē Leonīds Jākobsons.

Saskaņā ar likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7.panta 3.daļu Aizliegts publicēt personu korespondences. telefonsarunu un telegrājisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas” un 4.daļu “Aizliegta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos personu personiskajā dzīvē.”

Leonīds Jākobsons pārliecinoties par korespondences piederību citai fiziskai personai - Nilam Ušakovam, apzinoties, ka šī informācija satur korespondences noslēpumu, bez adresāta un autora piekrišanas 2011.gada 16.novembrī publicēja interneta vietnē www.kompromat.lv N.Ušakovam piederošu pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmo informāciju, tādējādi to padarot zināmu plašam personu lokam. Ar šādām savām darbībām L.Jākobsons, kā SIA „PR Solutions”, reģ.Nr.40103167011, valdes priekšsēdētājs, interneta vietncs http://www.kompromat.lv saturiskais administrators tīši pārkāpa personas korespondences, pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpumu, kā izdarīja Latvijas Republikas Satversmes 96.pantā garantētās personas tiesības uz privātās dzīves un korespondences noslēpumu pārkāpumu.

Ar savām darbībām Leonīds Jākobsons izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 144.panta l.daļā.

Pamatojoties uz norādīto un vadoties no Kriminālprocesa likuma 402.p., 403.p.l.d. l.pkt., kā arī 405.p.,

nolēma:

1. Saukt krimināllietā Nr.l 1816021011 pie kriminālatbildības Leonīdu Jākobsonu, personas kods: XXXXXX, uzrādot viņam apsūdzību noziedzīgā nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 144.panta l.daļā.

2. Izsniegt Leonīdam Jākobsonam apsūdzību KPL 406.pantā noteiktā kriminālprocesuālā kārtībā.

Lēmums nav pārsūdzams.

2013-02-15 16:29:13