Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Таможенник возмущён, что его «разоблачили» туфлями

KUPIDON4EG    2007-06-15 09:38:36    
куплены в магазине «Купидон» - там вроде как фалосы из пластмассы по боьшей части :-)
Во дает!    2007-06-15 09:55:39    
100 пар обуви? Наверно, готовился к будущему недомоганию раненой ноги. Кто ж, окромя жены, согласится хранить такое количество святого?! Однако Бендер перешел в наступление аж супротив самово КНАБа.
FIZMAT    2007-06-15 09:57:53    
KUPITE KALKULJATOR: 150LS*100=15000LS OTKUDAAA 150000LS????
Во дает!    2007-06-15 10:06:17    
Подумаешь, лишний нолик! Все равно круто для бездомного таможенника, вынужденного жить в избушке "бывшей" жены.
He-he    2007-06-15 13:26:25    
В лакированных туфельках в ресторан Метрополия каждый день. Богемный образ жизни. Спроситесколько стоит обед в Метрополе? А этот Де завсегдатай тамошний. всё в туфельках своих красутеся лакированных.
:)    2007-06-18 17:33:52    
Сколько вам заплатили за Вашкевича? Он ведь золотой человек, на которого золотой дождь лился. Иногда в прямом смысле этого слова. Из господина Ш. Такие у них игры.
игра    2007-06-19 07:50:35    
ну ты блиин дал...........
Iks    2007-06-19 08:31:22    
А что? Верно пишет. Они же ведь жили втроем Де, В. и Ш. Ш. потом даже запись компроматчикам передал. Здесь где-то в архиве болтается. Можно в поисковике поискать. У таких педантов как Де. это в порядке нормы.
Это знают все    2007-06-19 10:43:26    
Метрополь любопытное заведение. Там любит потрапезничать не только г-н В., но и многие видные деятели полиции, а также их бывшие коллеги. Цены в меню их не пугают. Ведь разговоры там идут о главном. Вашкевич выделялся среди этой братии своей любовью к дорой одежде, и маниакально чистой обуви. Впрочем, он же дворянских кровей.
urmas    2007-06-19 12:22:56    
www.DELFI.lv 19. j?nijs 2007 13:24 Uz??m?js Gatis Sakn?tis v?rsies vair?k?s ties?bsargu un dro??bas strukt?r?s, l?dzot p?rbaud?t Organiz?t?s noziedz?bas apkaro?anas p?rvaldes (ONAP) priek?nieka Leon?da Bogdanova iesp?jamo saist?bu ar Krievijas Feder?l?s dro??bas dienestu (FDD). "Esmu ieguvis inform?ciju, ka Bogdanovs ilgsto?i ir uztur?jis sakarus ar kaimi?valsts FDD a?entu un citiem Krievijas specdienesta darbiniekiem," teikts Sakn??a iesniegum? Satversmes aizsardz?bas birojam, Nacion?l?s dro??bas padomei, ?ener?lprokurat?ras ?ener?lprokuroram, Dro??bas policijai un Korupcijas nov?r?anas un apkaro?anas birojam. Rekl?ma P?c Sakn??a zi??m, Eiropas Savien?bas (ES) l?men? "tiek p?rbaud?tas zi?as par to, ka Bogdanovs ir Krievijas specdienestu a?ents, kas veic Latvija Republikas teritorij? spiego?anas un cit?du Latvijas valstiskumam un ES dro??bas interes?m naid?gu darb?bu". Uz??m?ja iesniegum? min?ts, ka tiek p?rbaud?ta ar? inform?cija par to, ka, "izmantojot savus sakarus Latvijas un Krievijas noziedz?bas aprind?s, Bogdanovs veic darb?bas, kas v?rstas uz kuku?o?anu un kuku?u izspie?anu no komersantiem, kas nodarbojas ar eksporta-importa oper?cij?m". Sakn?tis iesniegum? nor?da, ka Bogdanovs veic "puskrimin?la "jumta" pakalpojumu uzspie?anu, no kura g?st nelikum?gus ien?kumus". Sakn??a r?c?b? ar? esot non?cis sarunu ieraksts starp Bogdanovu un k?du FDD a?entu Leon?du Antonovu, kur? min?t?s personas apsprie?ot nepiecie?am?bu nopludin?t dezinform?ciju par Sakn?ti, kur? it k? apdraud Krievijas valsts intereses. No sarun?m izriet, ka l?gumu izplat?t Krievijas dro??bas iest?d?s ??du dezinform?ciju izteicis Bogdanovs, teikts iesniegum?. Sakn?tis port?lam "Delfi" past?st?ja, ka ieraksts vi?a r?c?b? non?cis, "pateicoties draugiem Krievijas dro??bas dienestos". Sakn?tis l?dz iepriek?min?taj?m strukt?r?m veikt p?rbaudi par Bogdanova darb?b?m, vai taj?s nav saskat?mas paz?mes noziedz?gam nodar?jumam pret valsti, valsts dro??bu, dro??bas iest?d?m vai citur. Min?tajam Sakn??a iesniegumam kl?t pievienots audioieraksts, kur?, k? apgalvo Skan?tis, dzirdama Bogdanova un FDD a?enta saruna.
urmas izlaboju kljudas    2007-06-19 12:36:53    
www.DELFI.lv 19. junijs 2007 13:24 Uznjemejs Gatis Saknitis versies vairakas tiesibsargu un droshibas strukturas, ludzot parbaudit Organizetas noziedzibas apkaroshanas parvaldes (ONAP) priekshnieka Leonida Bogdanova iespejamo saistibu ar Krievijas Federalas droshibas dienestu (FDD). "Esmu ieguvis informaciju, ka Bogdanovs ilgstoshi ir uzturejis sakarus ar kaiminvalsts FDD agentu un citiem Krievijas specdienesta darbiniekiem," teikts Saknishaa iesnieguma Satversmes aizsardzibas birojam, Nacionalas droshibas padomei, gener?lprokuraturas generalprokuroram, Droshibas policijai un Korupcijas novershanas un apkaroshanas birojam. Pec Saknisha zi?am, Eiropas Savienibas (ES) limeni "tiek parbauditas zinas par to, ka Bogdanovs ir Krievijas specdienestu agents, kas veic Latvija Republikas teritorija spiegoshanas un citadu Latvijas valstiskumam un ES droshibas interesem naidigu darbibu". Uz?emeja iesnieguma minets, ka tiek parbaudita ari informacija par to, ka, "izmantojot savus sakarus Latvijas un Krievijas noziedzibas aprindas, Bogdanovs veic darbibas, kas verstas uz kukuloshanu un kukuju izspieshanu no komersantiem, kas nodarbojas ar eksporta-importa operacijam". Saknitis iesnieguma norada, ka Bogdanovs veic "puskriminala "jumta" pakalpojumu uzspieshanu, no kura gust nelikumigus ienakumus". Saknisha riciba ari esot nonacis sarunu ieraksts starp Bogdanovu un kadu FDD agentu Leonidu Antonovu, kura minetas personas apspriezhot nepiecieshamibu nopludinat dezinformaciju par Sakniti, kursh it ka apdraud Krievijas valsts intereses. No sarunam izriet, ka lugumu izplatit Krievijas droshibas iestades ?adu dezinformaciju izteicis Bogdanovs, teikts iesnieguma. Saknitis portalam "Delfi" pastastija, ka ieraksts vina riciba nonacis, "pateicoties draugiem Krievijas droshibas dienestos". Saknitis ludz ieprieksminetajam strukturam veikt parbaudi par Bogdanova darbibam, vai tajas nav saskatamas pazimes noziedzigam nodarijumam pret valsti, valsts droshibu, droshibas iestadem vai citur. Minetajam Saknisha iesniegumam klat pievienots audioieraksts, kura, ka apgalvo Skanitis, dzirdama Bogdanova un FDD agenta saruna.
Krot    2007-06-24 21:16:02    
Sveicināti Šķēlijā pievienojis macho 31-05-2007, 12:44 Nemēdzu runāt par politiskajiem lietām, jo jūtos tajās visai nekompetents. Parasti šajās lietās tiek iekļautas tonnām konspirāciju teorijas, visi tiek nodirsti no galvas līdz kājām, visiem tiek piešūti kaut kādi noziegumi, kolorīti apzīmējumi (taukmūļi, cūka, marsietis, komunisti, sorosieši, MC Ruksis - nu labi - šito pēdējo es pats izdomāju), bet tas kas šodien notika stāv pāri visam, kas ar Latviju (nu jau Šķēliju) līdz šim ir noticis. Šodien par Latvijas prezidentu ievēlēja idiotu. Nevis idiotu kā personu, kas ir stulbs v nature, bet kā personu, kas ir stulbs kā prezidents. Ko es ar to gribu teikt? To, ka beidzot cilvēkiem Latvijā vajadzētu atvērt acis un paskatīties kas notiek! Mums, bļeģ, prezidents ir klauns. Šaubos, ka viņš ir tik ūberdebīls kā Bušs, bet pēc tā kā viņš runāja preses konferencē, var noprast, ka viņa stulbums ir ļoti cienījams. Un kas viņu ievēlēja? Koalīcija, kurā atrodas Tautas Partija (dirsu banda, no kuriem izskatās, ka vienīgais foršais cilvēks ir Pabriks), Zaļo un Zemnieku savienība (es šitos vispār nahuj nekomentēšu), LPP/LC (YO Šleseram - oligarham ar 8 klašu izglītību) un TB/LNNK (esmu nenormāli vīlies viņos, jo par viņiem balsoju). Šo korumpēto dirsu bandu vajag aizlaist uz elli (izņemot Seiles kundzi no TB/LNNK, kura teica, ka nebalsos par Zatleru). Tātad - mācība - nākamajās vēlēšanās pēc 40 mēnešiem šiem valsts izsaimniekotājiem ar ruksīti priekšgalā nedrīkst dot ne balsi. Es pieļauju iespēju, ka pa šo atlikušo laiku, viņi vēl pietiekoši daudz sūdus sastrādās (lielisks piemērs ir superīgās koncertzāles celtniecība, kas izmaksā tādu ahujennāko kaudzi ar miljoniem, kādu savu mūžu neredzēs ne slimnīcas, ne izglītības sistēmas, ne Latvijas ceļi - bet vai tad ūsainajai Demakovai tas interesē...). Patlaban man nav nekādu citu ideju ko darīt, kā iet nobalsot referendumā 7. jūlijā ar visai naivu cerību, ka Zatlers ieklausīsies tautas balsī (naiva - jo, ja viņš to darītu, tad būtu atkāpies, jo Endziņu tauta atbalstīja daudzkārt vairāk). Dienā šodien ne velti ir MILZĪGS virsraksts "Pret Šķēles prezidentu". Vēl nekad Latvijā neesmu redzējis, ka tik atklāti tiek runāts par Šķēles ieteikmi uz politiskajiem procesiem. Pēdējā laikā aizvien biežāk tiek runāts par oligarhiem, no kuriem viens patlaban uz sauli skatās caur rūtotu lodziņu. Tas laikam liecina par to, ka prokuratūra un KNAB var normāli darīt savu darbu un viņus kaut kādi debīli politiķi neietekmē. Gribējās jau ietekmēt, gribējās jau pagrozīt tos drošības likumus, bet Vaira neļāva (respect viņai) - cilvēki arī nobalsoja pret tiem un ruksītis & Co taisīja bēdīgu mūli, jo tas nozīmē, ka KNĀBis varēs turpināt darīt to, kas viņiem jādara. Tāpēc lieku arī nelielas cerības uz viņiem - ja Zatleru raustīs aiz diedziņiem, tad viņi, cerams to piefiksēs. Uz pozitīvākas nots - gan jau pa šiem gadiem tie pidari valdībā mēģinot saraust naudu sev atradīs sevī kaut nelielu patriotisma gara paliekas un izdarīs arī kaut ko valsts labā. Vēl es esmu pārliecināts, ka būs vēl daudz interviju, kurās varēs pasmieties par Zatleru, jo viņa superīgie izteicieni mēdz būt ultradebīli - kārtīgi viņš sapisās, kad pastāstīja, ka musulmaņiem ir pilnīga brīvība nogalināt cilvēkus, kas kariķē (ir tāds vārds, jā, tas nozīmē - zīmēt karikatūras) Muhamedu. Tas ir tikai viens piemērs no nebeidzamo stulbību straumes, kas plūdusi no viņa mutes. Kopumā es esmu vīlies koalīcijas deputātos (stulbie, debīlie pidari), man ir žēl Jaunā Laika un SC, kuriem uz šo visu jānoskatās. PCTVL man nekad nav patikuši un tagad arī nepatīk, bet Saskaņas Centru - lai gan neatbalstu viņu politiku, tur tomēr ir inteliģenti cilvēki un visu cieņu viņiem - ka viņi izvirzīja Endziņu. Visvairāk gan es esmu vīlies cilvēkos - Latvijas iedzīvotājos, kas vēlēšanās uzķērās uz debīlās TP (atgādina triple penetration) kampaņas un tos Šķēles rokaspuišus (un rokasmeitenes) ievēlēja. Ceru, ka šie nākamie 40 mēneši ar Zatleru priekšgalā, jums lieliski parādīs kādi idioti jūs esat bijuši. Man personīgi ir žēl, ka Latvija nevar būt tik kruta kā Igaunija, kas attīstās tehnoloģiju jomā, droši vien arī citās (par to man nav informācijas), kuri ir saliedēta tauta un kuri nebaidās uzdirst Krievijai. Mums valstī konkrēti trūkst patriotisma. To lieliski var redzēt paskatoties uz daudziem valdības vīriem, kam pirmajā vietā ir sava labklājība. Jāsaka gan, ka tikpat liela problēma ir daudzu smadzeņu trūkums. Kā jau teicu - man besī runāt par politiku, bet šoreiz notiek tik acīmredzams černis, ka es nespēju klusēt. Kļūsim tomēr gudrāki un nākošreiz vēlēsim godīgus un kompetentus cilvēkus. Tā lai mēs dzīvotu Latvijā nevis Šķēlijā.
urmas    2007-06-26 19:48:54    
ELITNIJ KRUG OBARATNEIJ sebja shetajut vishe Zakona vishe Naroda Sudnij Denj Naznachen Gospadam vam budet. No jevo vi uzreiti kokda pret vratami vstanete, tak kak v Gospada neverite !
Экс-жена Вашкевича фигурирует в уголовном процессе    2007-07-17 08:57:06    
По сообщению газеты Diena, которая ссылается на информацию, полученную у главы пресс-центра Госполиции Иевы Рекшни, управление Экономической полиции расследует некое дело о неуплате налогов. Более подробную информацию в интересах следствия Рекшня не сообщила, однако подтвердила, что в деле фигурирует и Вилкасте. Как известно, Инара Вилкасте и Владимир Вашкевич развелись несколько лет назад, однако при этом продолжают жить вместе. Согласно данным Регистра предприятий, Вилкасте занимается недвижимостью в Риге и Юрмале В прошлом году она совершила одну из самых крупных в истории Латвии сделок в области недвижимости, продав в Межапарке участок земли за 30 млн. латов.
hg    2007-07-17 09:04:25    
У главы Криминального управления Службы госдоходов жена проворачивает сомнительные сделки на десятки миллионов латов. Вполне обычное дело при таком-то муже. Что, развелись? Только формально, продолжая жить вместе? Тоже стандартный трюк для нечистых на руку дельцов - на случай суда и конфискации имущества. Да только кто ж их посадит: Латвия - рай для высокопоставленных жуликов.
Вашкевич против KNAB`a     2007-07-20 10:42:52    
"В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (КNAB) есть работники, которые общаются с преступниками, с теми, кто имеет отношение к покушению на меня", — в интервью Vakara ziņas заявил начальник Криминального таможенного управления Службы госдоходов Владимир Вашкевич. По словам Вашкевича, расследование преступления существенно продвинулось вперед. При этом, чиновник заявил, что у него есть своя версия о том, кто несет ответственность за организацию покушения, сообщает LETA.
Схема    2007-07-23 07:06:17    
Вашкевичу пора в отставку, заврался вконец. Богатства подозрительные, живет с "разведенной" женой, на которую переписано все, "покушение" совпало с началом расследования КНАБом. После покушения ножка болит, следствие приостановлено, а таможенник обвиняет КНАБ.
Krot    2007-07-31 20:20:38    
Nu vot i razkrilasj afera nomer adin po velicinje v Latvij s ucastijem organov vlasthi i rabotnikami sluzb v poljzu otkacki denjeg nalogoplateljscikov gosudarstva v korman rasijskogo castnogo kapitala!Zateja klasnoja-gos nedvizemostj gasudarstva Latvij cerez potstavnih lic pokupajet De Vilkaste,kotoraja jakobi razvedjonnaja!Potom stobi neplatitj nalogi prohodit god i za eto vremja stavitsja projekt s gosudarstvennim ucastijem kak garantom v pribili zdelki-prodaza zamli v Mezaparke!Kotorij pradajotjsja za 48 milionov jevro!Iz katorih po slovam Inari Vilkaste toljko pjatj upadut na ijo scot!Vopros cji ze atstaljnije milioni???Tut ta i razkrilas shema pri katoroi bez ijo bivsego muza nikak nemaglo slucaino sovpastj fakti sto SGD budet stroitj svaji dva zdanija na etoi zemlje,a kak jeso prozvucala televidinije,i v praviteljstvennih kuluarov prazvucala ili ministerstvo oboroni ili vnutrenjih del!No reljno priznali toljko dva poka....!Za scot ucastije gasudarstvom 35% i podvideniju dorog i komunikacij za gos scot polucitj vsjo bezplatno i k tamuze denjgi nalogoplateljscikov platit za arjendu ploscadei kazdij mesjac v castnije kormani rasiji!!!Super politika praviteljstva Latvij!Neuzeli de Vilkaste mogla dogovoritsja na uravnje pravitiljstva o takoi klasnoi zdelke???Somniteljno!No cinovnik kotorij imejet vlasj SGD i vsje u nevo v kulake- mozet vsjo zdelatj bez trudnostei kak i bistro otsvabaditsja ot zalatimh jaic v poljzu rasijskih predprinimateljei!Kto ze za vsjem etim stait i komandujet paradam na uravnje praviteljstva???Mozet te sluzbi kotorije v rasiji De vilkaste po dogavaru jevljajutsja razrabocikami proekta?A cistilscikam v Latvij rabotaje drug De...SGD o kotorom pisal Gatis Saknitis!!!
Шаусмас    2007-08-01 07:06:03    
29 июля на 41-ом км шоссе Рига-Елгава-граница Литвы 33-летний сотрудник Мобильного подразделения Криминального управления таможни Службы госдоходов попал в аварию, управляя в пьяном виде автомобилем Renault Megane. А что они ещё умеют делать?
Годманис: к покушению на Владимира Вашкевича причастен бизнесмен Шталбергс    2007-08-01 09:14:40    
Министр внутренних дел Латвии Иварс Годманис в интервью программе "900 секунд" телеканала LNT назвал имя одного из тех, кто может быть причастен к покушению на начальника Криминального управления таможни Владимира Вашкевича. По словам Годманиса, это предприниматель Раймондс Шталбергс, который вскоре также предстанет перед судом за вымогательство у экс-супруги Вашкевича Инары Вилкасте 7 млн. евро. Как пишет газета NRA, министр затруднился ответить, появятся ли в рамках этого уголовного процесса какие-нибудь другие дела, а также отказался широко комментировать дело о покушении на Вашкевича. "У меня на этот счет есть разные подозрения, однако, пока идет следствие, я ничего сказать не могу", — подытожил Годманис. Что касается самого Вашкевича, то он уже выписан из больницы и проходит курс реабилитации. Однако точную дату, когда глава Криминального управления сможет вернуться на работу, министр не назвал.
KOMPROMAT.LV neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. KOMPROMAT.LV aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā KOMPROMAT.LV ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus portālā, kā arī liegt lietotājam turpmāku pieeju portālam. Vēršam KOMPROMAT.LV lietotāju uzmanību, ka interneta vide nav anonīma vide un KOMPROMAT.LV ir pietiekami tehniskie līdzekļi, lai komentētājus identificētu.